Risicoanalyses

Risicoanalyses

Risico

Een risico is een ongewenste gebeurtenis met minimaal één oorzaak, heeft een kans van optreden en heeft minimaal één effect op de doelstellingen van een bouw- of infrastructuurproject[1].

Het is vanzelfsprekend dat risico’s zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Alle mogelijke risico’s dienen grondig geanalyseerd te worden voordat een bouwproject van start kan gaan. Bouwwerkzaamheden in binnenstedelijk gebied mogen uiteraard niet leiden tot schade aan de bestaande bebouwing en/of aan de aanwezige objecten. Eventuele aanwezige risico’s dienen beheerst te worden.

Risicoanalyses

Bij een risicoanalyse wordt een risico gedefinieerd als de kans dat een gevaar zich voordoet en het daarbij behorende gevolg (Risico = Kans X Gevolg). Praktisch gezegd wordt de voorziene impact van de (bouw)werkzaamheden afgezet tegen de bebouwing die in de omgeving aanwezig is. Lopen de omliggende bebouwing en de objecten kans op schade en zo ja, wanneer en in welke mate? Een omgevingsscan brengt nauwkeurig in kaart hoe de omgeving van het project eruitziet. Als de werkzaamheden bijvoorbeeld dichterbij de bestaande bebouwing plaatsvinden, zal dat vanzelfsprekend meer risico met zich meebrengen dan wanneer de bebouwing verder van de werkzaamheden af ligt.

De kans op schade hangt ook af van de uitvoeringsmethode van de werkzaamheden. Aan de hand van bijvoorbeeld trillings- en/of zettingsprognoses kan ingeschat worden hoe belastend de werkzaamheden voor de omgeving zijn en daarmee hoe groot de kans op schade is.

Risicomanagement

In de meeste situaties is er tenminste enige kans op schade voor een aantal objecten in de directe omgeving maar is deze kans beheersbaar. Het monitoringsplan vloeit voort uit de risicoanalyse en speelt een belangrijke rol in het beheersen (‘managen’) van de risico’s. In het monitoringsplan staat beschreven op welke wijze de omgeving gemonitord (meten, analyseren en terugkoppeling hiervan) dient te worden en wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Vaak is het verstandig om tijdens de uitvoeringsfase te monitoren wat het effect van de werkzaamheden en /of tijdens risicovolle activiteiten op de ‘risicovolle’ objecten is. Zo kan er vroegtijdig worden bijgestuurd wanneer er kans op schade lijkt te ontstaan.

Meta Ingenieurs heeft ruime ervaring met het opstellen van een risicoanalyses. Voorbeelden van projecten waarvoor wij een risicoanalyse hebben uitgevoerd, staan hieronder:

Opwaardering Twentekanalen – Fase 2
Aanpak Ring Zuid Groningen
Damwand Leiden
Nieuwbouw Amsterdam

[1] Geotechniek in beweging. Praktijkgids voor Risicogestuurd Werken. M. van Staveren (2011).

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187