Grondwaterstandmetingen

Grondwaterstand-
metingen

Grondwaterstandmetingen

Bouwwerkzaamheden kunnen de grondwaterstand beïnvloeden. Een verandering van de grondwaterstand kan schade geven aan de bestaande bebouwing maar ook aan bijvoorbeeld kabels & leidingen en bomen. Daarom is het belangrijk om de grondwaterstand te monitoren tijdens de (bouw)werkzaamheden. Meta Ingenieurs heeft ruime ervaring met grondwaterstandmetingen. Wij helpen u hier graag mee.

Veranderingen in grondwaterstand

Grondwater is al het water dat via regen en oppervlaktewater (zoals sloten en rivieren) in de bodem is gezakt. De grondwaterstand is de diepte waarop het grondwater zich bevindt. Op deze diepte is de grond verzadigd met water.

Door (bouw)werkzaamheden kan de grondwaterstand lager of hoger worden. Door bemaling kan de grondwaterstand bijvoorbeeld lager worden. Een lagere grondwaterstand (ook wel grondwatertekort genoemd) kan tot verdroging en verzakking van de ondergrond leiden. Een grondwatertekort kan ook zorgen voor funderingsproblemen. Wanneer houten funderingspalen door een lage grondwaterstand boven het water komen te liggen, kunnen de palen gaan rotten. Een hoge grondwaterstand leidt tot vernatting. Dit kan tot wateroverlast leiden doordat bijvoorbeeld kelders en kruipruimtes onder water staan.

Grondwaterstandmetingen

Door het uitvoeren van grondwaterstandmetingen wordt gemonitord of het grondwaterpeil niet te laag of te hoog komt te staan. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en beheren van grondwatermeetnetten. Een grondwatermeetnet is een netwerk van peilbuizen. Een peilbuis is een buis van een paar meter lang, met een geperforeerde onderzijde. Doordat het grondwater de peilbuis inloopt, kan de stand van het grondwater worden bepaald. De peilbuizen staan verspreid over een groter gebied om een accuraat beeld te krijgen van de grondwaterstand. Ook kan er een watermonster worden genomen met behulp van een peilbuis. Vervolgens kan het watermonster in een laboratorium op milieukundige aspecten worden geanalyseerd. De buizen worden regelmatig bemeten en de gegevens worden systematisch geregistreerd. De waterstand in de peilbuis kan automatisch worden gemeten en door middel van een online platform worden weergegeven. Hierdoor zijn de waterstanden continue inzichtelijk. 

Op de foto boven- en onderaan deze pagina staat een voorbeeld van een waterstandmeetsysteem (sensor met modemlogger).

Meta Ingenieurs begeleidt het monitoren van de grondwaterstand onder andere bij het project Aanpak Ring Zuid.

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187