Monitoring

Monitoring

Risicomanagement

Tijdens (bouw)werkzaamheden is het doorgaans verstandig om te monitoren wat de effecten van de werkzaamheden zijn op de omgeving. Een (bouw)project mag uiteraard geen schade tot gevolg hebben voor de al aanwezige bebouwing en aanwezige objecten. Eventuele risico’s voor de omgeving dienen goed in de gaten gehouden te worden.

Monitoring is een continu proces waarbij er systematisch geregistreerd wordt of de gemeten waarden afwijken van de voorspelde waarden en grenswaarden. Verschillen de gemeten en de voorspelde waarden substantieel, dan kan dat een risico vormen voor het resultaat van het (bouw)project. Aan de hand van deze waarden worden risico’s in de gaten gehouden en kan er – indien nodig – vroegtijdig worden bijgestuurd wanneer het risico op schade te groot wordt. Het is bewezen dat monitoring een geschikte methode is om de effectiviteit van het risicomanagement na te gaan[1].

Monitoringsplan

Voordat monitoring plaatsvindt, wordt er eerst een monitoringsplan opgesteld. De risicoanalyse biedt belangrijke input voor het monitoringsplan. Een monitoringsplan beschrijft:

  • Welke meetwerkzaamheden er zullen plaatsvinden en op welke wijze er wordt gemeten;
  • De bijbehorende signalerings-, interventie- en/of grenswaarden (de SIG-waarden). Afhankelijk van de precieze meetwerkzaamheden worden een of meerdere van de SIG-waarden gehanteerd. Wanneer de grenswaarde wordt bereikt, dienen de (bouw)werkzaamheden stilgelegd te worden: de kans op schade wordt dan te groot;
  • Een actie- en communicatieprotocol indien (één van) de SIG-waarden word(t)(en) overschreden.

Meetwerkzaamheden

Afhankelijk van het betreffende project worden verschillende parameters gemeten. Het monitoren van trillingen, deformaties, grondwater en geluid wordt het meest toegepast.

  • Trillingen: door (bouw)werkzaamheden ontstaan trillingen die mogelijk schade geven aan de nabijgelegen bebouwing/objecten. Door het uitvoeren van trillingsmetingen wordt onderzocht of de gemeten trillingen de grenswaarden niet overschrijden.
  • Deformaties: door werkzaamheden kunnen op verschillende manieren vervormingen van de omgeving ontstaan. Deze vervormingen leiden mogelijk tot schade. Deformatiemetingen van de bestaande bebouwing kunnen potentieel gevaarlijke vervormingen (horizontaal en verticaal) van objecten vroegtijdig opsporen. Door inclinometingen wordt onderzocht in hoeverre er horizontale verplaatsingen in de ondergrond plaatsvinden. Aan de hand van zakbaakmetingen worden verticale verplaatsen van de ondergrond (zettingen) vastgesteld.
  • Grondwater: (bouw)werkzaamheden kunnen de grondwaterstand beïnvloeden. Een verandering van de grondwaterstand kan schade geven aan de bestaande bebouwing/objecten maar ook bijvoorbeeld aan kabels & leidingen en bomen. Door het uitvoeren van grondwaterstandmetingen wordt onderzocht of het grondwaterpeil niet te laag of te hoog komt te staan.
  • Geluid: geluidsoverlast door (bouw)werkzaamheden kan voor de omgeving erg vervelend zijn. Door het uitvoeren van geluidsmetingen tijdens de werkzaamheden kan worden nagegaan of de geluidshinder binnen het geldende toetskader blijft.

Meta Ingenieurs heeft ruime ervaring met monitoring. Voorbeelden van projecten waarvoor wij monitoringswerkzaamheden hebben uitgevoerd, staan hieronder:

Opwaardering Twentekanalen – Fase 2
Aanpak Ring Zuid Groningen
Gebiedsontwikkeling Unia te Leeuwarden
Damwand Leiden
Nieuwbouw Amsterdam

[1] Geotechniek in beweging. Praktijkgids voor Risicogestuurd Werken. M. van Staveren (2011).

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187