Inclinometingen

Inclinometingen

Horizontale verplaatsing

Door (bouw)werkzaamheden kan de ondergrond zich in horizontale richting verplaatsen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van ophogingen, ontgravingen en/of het doorbuigen van een damwand.  Horizontale verplaatsingen van de ondergrond kunnen tot grote verzakkingen leiden. Als gevolg hiervan kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld kabels, leidingen en aan de bestaande bebouwing. Door middel van inclinometingen (hellingsmetingen) kunnen horizontale verplaatsingen in de ondergrond worden gemeten. Aan de hand van deze metingen kan er vroegtijdig worden ingegrepen wanneer de horizontale verplaatsingen te groot dreigen te worden.

Inclinometingen

Voordat de werkzaamheden starten, wordt er een monitoringsplan gemaakt. Hierin staat wat er wordt gemeten, wanneer dit gemeten wordt en wat de grenswaarden zijn. Wanneer er bijvoorbeeld grond naast een damwand wordt afgegraven, wordt vooraf de verwachte doorbuiging berekend. Vervolgens worden er meetbuizen in verticale positie aangebracht in de ondergrond, damwand en/of aan een ander object. Een inclinometer bestaat uit een meetlichaam, een verbindingskabel met dieptemarkering en een veldcomputer. Door een meetlichaam aan de kabel in de meetbuis te laten zakken, wordt de inclinometing verricht.

Nulmetingen en herhalingsmetingen

Het is belangrijk dat er, voordat de werkzaamheden beginnen, een nulmeting wordt uitgevoerd. De nulmeting wordt tweemaal gedaan om een betrouwbaar beeld van de beginpositie van de meetbuizen te krijgen. Na de nulmetingen dienen er regelmatig herhalingsmetingen te worden uitgevoerd. Door de nulmetingen met latere metingen te vergelijken, kan nagegaan worden wat de diepte, richting en omvang van de bewegingen van de meetbuis zijn. Aan de hand van een veldcomputer kunnen onder andere grafieken worden getoond van de bewegingen van de meetbuis over een bepaalde tijdsperiode. Alle metingen worden ook opgeslagen op de veldcomputer voor latere verwerking.

Meta Ingenieurs beschikt over de meest recente meetinstrumenten en ervaren personeel om de inclinometingen uit te voeren. Voorbeelden van projecten waarvoor wij inclinometingen hebben uitgevoerd, staan hieronder:

Aanpak Ring Zuid Groningen
Windplan Blauw Swifterband

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187