Deformatiemetingen

Deformatie-
metingen

Deformatiemetingen

Deformaties

Door (bouw)werkzaamheden kunnen objecten in de omgeving (zoals woningen en bruggen) gaan verschuiven of verzakken. Deze vervormingen worden deformaties genoemd. Deformaties van objecten, zowel horizontaal als verticaal, kunnen tot schade leiden. Door de uitvoer van deformatiemetingen kunnen deformaties vroegtijdig worden gesignaleerd en zo nodig maatregelen worden getroffen. Zo kan schade voorkomen worden. Meta Ingenieurs adviseert u graag over de verschillende deformatiemetingen die kunnen worden uitgevoerd.

Verticale verplaatsing

Wanneer een object, bijvoorbeeld een woonhuis, zich in verticale positie verplaatst noemen we dat verzakking of zetting. Door middel van hoogtemetingen kunnen eventuele zettingen van objecten worden nagegaan. De methode die wij voor hoogtemetingen hanteren is de doorgaande waterpassing (nauwkeurigheidswaterpassing). Hierbij maken wij gebruik van een digitaal waterpasinstrument en een invarbaak. Met behulp van deze instrumenten kunnen wij een waterpassing uitvoeren met zeer nauwkeurige meetresultaten.

Voordat de werkzaamheden starten worden er hoogtemeetpunten aan het betreffende object bevestigd. Vervolgens zal een nulmeting plaatsvinden om de uitgangssituatie vast te stellen. Latere meetresultaten worden met de waarden van de nulmeting vergeleken. Op deze manier wordt vastgesteld in welke mate het object verzakt.

X, Y en Z verplaatsingen

Soms is de verwachting dat een object zowel in verticale (Z) als in horizontale richting (XY) kan vervormen. In dat geval is het verstandig om deformatiemetingen in meerdere richtingen te verrichten. Dit heten XYZ metingen. Deze metingen worden uitgevoerd met behulp van een ‘Total Station’. Een total station bestaat uit een hoekmeetinstrument dat is gecombineerd met een afstandsmeter. Net zoals bij hoogtemetingen worden vooraf meetpunten aangebracht en wordt er een nulmeting gedaan. De resultaten van latere metingen worden steeds met de nulmeting van het betreffende meetpunt vergeleken.

Voor het project Aanpak Ring Zuid heeft Meta Ingenieurs naast nauwkeurigheidswaterpassingen ook metingen met ‘Robotic Total Stations’ laten uitvoeren (zie foto hiernaast). Deze Total Stations meten continu en verrichten de metingen volledig geautomatiseerd. De meetresultaten worden vervolgens online gepresenteerd waarmee de data zeer snel inzichtelijk is.

Voor onder andere de projecten Opwaarderen Twentekanalen en Oeververvanging Noord-Holland heeft Meta Ingenieurs naast nauwkeurigheidswaterpassingen ook periodieke handmatige metingen met Total Stations laten uitvoeren.

 

Neem contact Met ons op

Bel ons nu!

0594 - 442 187